عاقا و ظریف و زور تحریم

گفت عاقا با ظریف خوش بیان
بعد از این شبها برو تلویزیان!

وضع کشور سخت قاطی پاطیه
یک سخنرانی بکن در رادیان!

هست چاخان های تو کلا خفن
بنده هستم باز محتاج چاخان

در چنین اوضاع سخت کیشمیشی
مشکل ما را بکن حل با زبان

روی تو چون هست از من بیشتر
گفتگو کن باز با برجامیان

حفظ کن برجام را هر طور هست
گیر کرده در گلویم استخوان

با موگیرینی تو بنما گفتگو
چند تا قالی ببر ایتالیان!

شاید ایشان باز هم راضی شود
"مایه" را راهی کند از آسمان

گرچه من با روسیه راحت ترم
نیست از پوتین امید آب و نان

بهر چین هم نامه هایی داده ام
هست ما را انتظار از چینیان

سالها ما مشتری شان بوده ایم
سنگ قبر و آب نبات و چنگ و چان

یک سفر هم تو خودت تا چین برو
گریه کن از قول بنده نزدشان

شاه ژاپن را نینداز از قلم
دست ما و دامن شاه جاپان

گو که عاقا گفته کلا چاکریم
بنده را از سامورایی ها بدان

گرچه میدانم زبانت ای ظریف
نیست دیگر چاره ساز دردمان

لیک سعی ات را ببر بالا جواد
باز شاید زنده شد برجام جان