در رثای علیرضا شیرمحمدعلی، چلچله بیتاب دیگری که بدست اهرمن خلق ستیز در خون تپید

هدهد سرخی دگر از بند و زندان پر کشید
بر سر پیمان خود با خلق ایران پر کشید
در نبرد زندگان با ایل انسانخوار مرگ
روی در رو با مرام و نظم شیطان پر کشید
در صفوف بیشماران، سربداران، عاشقان
سرنمود و در قدمگاه بهاران پرکشید
عابد نور و نفس، آزادگی، بالندگی
سجده گر بر معبد بیمرز انسان پر کشید
شورشی بر باور و پندار شوم اهرمن
همچوسیمرغ از ستیغ کوهساران پرکشید
در میان لاله های سرخ روزی میدمد
آنکه مومن بر بهاران در زمستان پر کشید
هدهد سرخی دگر از بند و زندان پر کشید
بر سر پیمان خود با خلق ایران پر کشید