شعر پیوست را بتک تک شورشباوران و شورشگران بر اهریمن تباهی و سیاهی پیشکش میکنم! گلبرگ سرخ کوچکیست تا بگویم که اگر چنین نیک پندار و مهرتبار نبودید، چنین هم بر پای نمیماندید و این کسوف انیرانی هستی میهن ما را از هم میدرید... روزگارتان فرخ باد

صفحه10 از251