حاکمیت پلید و فاسد و نالایقِ آخوندی همچنان از مردم بی گناه و بی پناه سرزمین ما قربانی می گیرد و مادام که بر سر کار است، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. برای به زیر کشیدنِ این درنده خوترین هیولای تاریخ میهن، به پا خیزیم.