-ملت ایران دوبار محمدرضا پهلوی را از ایران اخراج و تبعید کرد. خمینی هم بخاطر قبول قطعنامه ی ۵۹۸ و شکست در جنگ ضد میهنی ایران و عراق، دق مرگ شد. ما ایرانی ها باید طینت و منش و رفتار و گفتارمان را آزادیخواه و دموکراسی خواه بار بیاوریم.

 

خامنه ای در سایت خود برای فهماندن به آمریکا که مشکل اصلی او و رژیمش چیست، با انتشار عکسی از رئیس جمهور برگزیده مقاومت بر روی یکی از تانکهای ارتش آزادیبخش در قرارگاه اشرف در سال ۱۳۷۷ به عقده‌گشایی علیه مجاهدین پرداخته و با یادآوری ترهات پیشین خود در این زمینه نوشته است، غرب حامی تروریستهای مجاهد است.

 

در اعتراف به استقبال نسل جوان از مجاهدین و هراس بی‌پایان نظام آخوندی از دوران آماده‌باش سرنگونی، بسیج سپاه پاسداران اعتراف کرد بحث و درس راجع به سازمان مجاهدین خلق، دیگر یک گزینه قابل انتخاب نیست، بلکه به یک اجبار تاریخی تبدل شده است.

 

جواد ظریف وزیر خارجه ورشکسته رژیم در یک جلسه مطبوعاتی با رسانه های حکومتی، با اشاره به اینکه برخی از دوستانش در داخل رژیم برای رفتن فاتحه خوانی می کنند، گفت: همه ما خواهیم رفت ولی دیپلوماسی خواهد ماند.

 

در سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان، سخنگوی دولت روحانی و سردژخیم اطلاعاتی علی ربیعی شرایط رویارویی مجاهدین و رژیم را، با شرایط لرزه سرنگونی در جریان پیشروی ارتش ازادیبخش ملی تا دروازه کرمانشاه، مقایسه می کند.

صفحه2 از266