کرونا – خامنه ای شیزوفرنی گرفتهاز فردای دروغگویی های خامنه ای مبنی بر «کم اهمیت بودن» فاجعه کرونا درکشور که صد البته رژیم آخوندی مسئول اصلی ابعاد رشد و نمو آن می باشد، شاهد تناقض گویی های مکرر ولی فقیه و صدور انواع و اقسام دستور العمل قیژ و ویژدار از سوی وی می باشیم.

کرونا – فرار آخوند های حکومتی به مناطق خوش آب و هوادرحالیکه میلیون ها تن از هموطنان ما با اهریمنی بنام «ویروس ولایت» در جنگ می باشند و در حالیکه ابعاد رشد و نمو آمار قربانیان کرونا هرروز تعداد بیشتری را به کام مرگ فرو می برد، آخوند های حکومتی بعوض یاری رساندن به مردم بی دفاع و ماندن در صحنه، اکنون در حال فرار به مناطق خوش آب و هوا می باشند.